Servei Bar-cantina_expedient de contractació

Contracte administratiu

Resolució d'adjudicació del servei de Bar-cantina de l'Institut

Resolució d'inici de l'expedient de contractació

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

TERMINIS DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-CANTINA

Pas Descripció Calendari
1 Resolució d'inici i aprovació de l'expedient 14 de novembre de 2016
2 Publicació anunci 15 de novembre de 2016
3 Fi del termini  per presentar proposicions 29 de novembre de 2016 fins les 13'00h.
4 Obertura del sobre A i valoració del sobre B 29 de novembre de 2016
5 Acte públic d'obertura del sobre C 5 de desembre de 2016, a les 18'00, a la Biblioteca del centre
6 Adjudicació del contracte 27 de desembre de 2016
7 Publicació i notificació de la resolució d'adjudicació del contracte 27 de desembre de 2016
8 Formalització i publicació a la web del contracte 9 de gener de 2017
9 Inici del nou contracte 1 de gener de 2017

konulu porno